USS Halibut

Hai tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Halibut, theo tên loài cá dẹt thuộc bộ Cá bơn:

  • USS Halibut (SS-232) là một tàu ngầm lớp Gato trong biên chế từ năm 1942 đến năm 1945
  • USS Halibut (SSGN-587) là một tàu ngầm tấn công nguyên tử trong biên chế từ năm 1960 đến năm 1976
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề USS Halibut.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.